top of page

Rutiner för klagomålshantering på Sjöhästen Pedagogisk omsorg Korsberga

Enligt skollagen 4kap. 8 paragraf skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten.

Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra och förändra vår verksamhet. Det är ni föräldrar och era barn som bygger vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om du/ni upplever något i verksamheten som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför du i första hand pedagogen på sjöhästen. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänder du dig till verksamhetschefen så verksamheten själva får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande känner dig missnöjd för du ett skriftligt klagomål till verksamhetschefen på den avsedda klagomålsblanketten.

Den ifyllda blanketten skickas till förskolechefen via epost eller lämnas direkt till verksamhetschefen. Klagomål kan inte vara anonyma.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Verksamhetschefen skall svara inom 10 dagar på ditt klagomål. Ibland kan klagomål vara av den sorten att det krävs längre tid att utreda. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelat vi dig/er orsaken till fördröjning.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras på sjöhästen.

bottom of page